Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:

 Φασματόμετρο αέριας χρωματογραφίας - μάζας υψηλής ανάλυσης (High Resolution GC-MS)

 Φασματόμετρο αέριας χρωματογραφίας - διαδοχικής φασματομετρίας μάζας (Ion-trap GC-MS/MS)

 Φασματόμετρο υγρής χρωματογραφίας – διαδοχικής φασματομετρίας μάζας (MS/MS) τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (triple stage quadrupole analyzer)

 Φασματόμετρο υγρής χρωματογραφίας - μάζας ηλεκτροψεκασμού (Electron Spray Ionization LC-MS)

 Συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)

 Συσκευές εκχύλισης Soxhlet

 Συσκευές εξάτμισης - συμπύκνωσης 
© 2008 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.               Δημιουργία ιστοσελίδας: 3dview