Εχουν τεθεί σε ισχύ οι Ευρωπαϊκοί κανόνες που καθορίζουν τα ανώτατα όρια παρουσίας διοξινών και παρομοίων με τις διοξίνες PCBs στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, σύμφωνα με τον κανονισμό 2006/1881/ΕΚ και την οδηγία 2006/13/ΕΚ αντίστοιχα, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ολα τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές ή οι πρώτες ύλες για ζωοτροφές που ξεπερνούν τα αυστηρά όρια που έχουν καθοριστεί, πρέπει να εξαιρούνται από τη διατροφική αλυσίδα.

Συγκεκριμένα, τα θεσμοθετημένα μέγιστα αποδεκτά όρια διοξινών, όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι τα εξής:

Για τα τρόφιμα: L 364/5, 20.12.2006

Για τις ζωοτροφές: L 32/44, 04.02.2006
 
© 2008 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.               Δημιουργία ιστοσελίδας: 3dview